18.02.2021r.
 

                                                                                                                                                  27.01.2021r.
KONKURS !

                                                                                                                                                  23.11.2020r.
REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO 
„EKOLOGICZNA OZDOBA CHOINKOWA”

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście

 

PREDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej z surowców wtórnych  (np. opakowań, nakrętek, gazet). Prace powinny być wykonane z tworzyw nadających się do recyklingu, dopuszcza się użycie materiałów naturalnych typu szyszki, słoma itp. Waga  i wielkość ozdoby muszą być odpowiednie, tak aby można ją było zawiesić na choince.
 

CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów, propagowanie idei recyklingu, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania. Konkurs ma także na celu pobudzenie wyobraźni
i rozwijanie uzdolnień plastycznych przedszkolaków.

 

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka
w Nowym Mieście. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Wykonanie jednej ozdoby choinkowej z surowców wtórnych.

2. Praca może być wykonana przy pomocy rodziców.

3. Dostarczenie ozdoby choinkowej do Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka
    do dnia 4 grudnia 2020r. włącznie. 

 

OCENA PRAC

1. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi przedstawiciel społeczności przedszkolnej, przedstawiciel grona nauczycielskiego, przedstawiciel rodziców, dyrektor przedszkola.

3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

Przy ocenie ekologicznych ozdób choinkowych Komisja zastosuje następujące kryteria:
− estetyka wykonania,

− walory artystyczne pracy,

− walory ekologiczne pracy,

− pomysłowość,

− bogactwo użytych materiałów.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia 2020r. Wyniki konkursu zostaną  podane na stronie              internetowej przedszkola oraz fb przedszkola.


NAGRODY

Przyznane zostaną nagrody niespodzianki za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są  dyplomy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace wykonane na konkurs przez uczestników, zostaną wykorzystane do udekorowania choinki     
    ustawionej w holu przedszkola.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących konkursu rozstrzyga Organizator.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.